Közhasznúsági jelentés 2020.

JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület

2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

 

Nyilvántartási szám: 01-02-0012736
Adószám: 18129346-1-42
Beszámolási időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12.31


Az egyesület 2020. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható
jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a
működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).
Az egyesület 2020. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az
eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági
eseményeket is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a
mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).
Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is
érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség
elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi
értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával
szemben elve, költség-haszon összevetés elve).

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői


Az egyesület a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba


Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forint.


1.03./ Nem jelentős összegű hiba


Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.


1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások


Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 10 millió forintot.


1.05./ Jelentős tételek


Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió
forintot.


1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése


Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel
számoljuk el.

1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése

A 200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.


1.08./ Az Egyesület vásárolt készleteinek értékelése


Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli. Készleteink jelenleg
nincsenek.


1.09./ Saját termelésű készletek értékelése


Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli. Jelenleg nincsenek
saját termelésű készleteink.


2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések
indoklása


Az egyesületünknél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.


2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások


Az egyesületünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben
nem fordultak elő.


2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma


Az egyesületünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben
nem fordultak elő.


2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása


A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.


2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak

folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként

összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a

visszafizetés feltételei


Az egyesületünk a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a
nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.


2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg


Az egyesületünknél nincsen kapcsolt vállalkozása


2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben


Az egyesületünknél nincsen kapcsolt vállalkozása


2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év


A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.


2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját


A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.


2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Az egyesületünk nem rendelkezik saját üzletrésszel.


2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása


Az egyesületünk nem alkalmaz valós értékelést.


2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása


Az egyesületünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.


2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:


1fő.


2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma


0 fő


2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma


0 fő


2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen


1 fő


3. Jelentős tételek az eredménykimutatásban


3.1./Bevételek:

Az egyesületünk bevételei a táncoktatás cél szerinti tevékenység bevételeiből, az SZJA1%-ból
és adományokból tevődik össze. Jelentősebb adományt Nemzeti Gyermekmentő Karitatív
Alapítványtól, a Kiscsillag Európai Alapítványtól, a Szeretet Erejével Közhasznú
Alapítványtól, és az Őrangyal 2004 Életmentő Alapítványtól kaptunk..
Anyag jellegű ráfordítások:
Költségeink is a cél szerinti tevékenységhez kapcsolódnak, a tanárok részére kifizetett díjak, a
termek költségeit, és a szervezett táborok költségeit számoltuk el a minimális működési
költségek mellett


Személyi jellegű ráfordítások
2020 évben társaságunk 2866 e Ft-ot fordított bérekre és járulékokra, ebből bérköltség 2584 e
Ft.


4. Jelentős tételek a mérlegben


Befektetett eszközökön belül jelentős a még nem aktivált beruházás 22600e Ft, amely a
székhelyül szolgáló ingatlan. A beköltözés és az aktiválás a jövő évben várható. A 2020. évre
terveztük, de sajnos a pandémia felborította a terveinket.
A hosszú lejáratú kölcsönök között szerepel az ingatlan megszerzésére kapott kölcsön.
Rövid lejáratú kötelezettségeket az aktuális adófizetési és szállító kötelezettségek alkotják

 

Budapest, 2021.05.31.

 

 

Melléklet a JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület 2020. évi
Egyszerűsített Éves Beszámolójához


Az egyesület székhelye: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 10-12. Az egyesület adószáma:
18129346-1-42


Az egyesület nyilvántartási száma: 01-02-0012736
Az Egyesület 2020. évi tevékenységei:

Egyesületünk fontos célkitűzése a különböző, a táncból kiinduló rendezvények szervezése és
lebonyolítása, mind a tánc népszerűsítésének, mint mozgásformának, mind a szociálisközösségi mivoltának előtérbe helyezése érdekében.

 

- Táncoktatási tevékenység. Tánciskolánk összesen mintegy 6 műfajban, több szinten (kezdő,
középhaladó, haladó) kínál tánctanulási lehetőséget a tánc iránt érdeklődőknek nem csak hét
közben, hanem hétvégenként is. Az órákat szakmailag magas szinten, tánctanárok vezetésével
tartjuk. A tánc, programszervezői tevékenységünk és tanáraink személyiségének köszönhetően
nagymértékben járulunk hozzá „diákjaink” közösséggé formálódásához.

 

-Tánc népszerűsítése - Táncnépszerűsítő tevékenységünk kapcsán táncnapokat tartottunk.Több mint 20 féle táncba kóstolhattak bele az érdeklődők az év során 2 alkalommal,alkalmanként egy-egy órán 30-70-en jelentek meg.

- Az év folyamán tartottunk táncklubot, mely lehetőséget biztosít a hozzánk járó, és a más
tánciskolákban tanuló táncosoknak arra, hogy gyakorolják az órán elsajátítottakat és baráti
társaságban, kellemes légkörben kapcsolódhassanak ki, zenei ízlésüknek megfelelő szórakozás
keretében. Ezt a népszerű eseményt a 2020-ban is megrendeztük a pandémia miatt sajnos csak
2 alkalommal. A rendezvényen átlag 40-60 fő vesz részt egy-egy alkalommal. Több
alkalommal szerveztünk volna tánctábort is az érdeklődőknek, de végül is a Covid járvány miatt
csak egy tábor került megtartásra.


Budapest, 2021.05.31.