Közhasznúsági jelentés 2021.

JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete


Nyilvántartási szám: 01-02-0012736
Adószám: 18129346-1-42
Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12.31


Az egyesület 2021. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható
jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a
működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).
Az egyesület 2021. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az
eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági
eseményeket is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a
mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).
Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is
érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség
elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi
értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával
szemben elve, költség-haszon összevetés elve).


1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői


Az egyesület a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.


1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forint.


1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.


1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 10 millió forintot.


1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió
forintot.


1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel
számoljuk el.


1.07./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
A 200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.


1.08./ Az Egyesület vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli. Készleteink jelenleg
nincsenek.


1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli. Jelenleg nincsenek
saját termelésű készleteink.


2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések
indoklása

Az egyesületünknél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.


2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Az egyesületünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben
nem fordultak elő.


2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
Az egyesületünknél
a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben
nem fordultak elő.


2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.


2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként

összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei

Az egyesületünk a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a
nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.


2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

Az egyesületünknél nincsen kapcsolt vállalkozása


2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben

Az egyesületünknél nincsen kapcsolt vállalkozása


2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.


2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.


2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Az egyesületünk nem rendelkezik saját üzletrésszel.


2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Az egyesületünk nem alkalmaz valós értékelést.


2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Az egyesületünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.


2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:

1fő.


2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma

0 fő


2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
0 fő


2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
1 fő


3. Jelentős tételek az eredménykimutatásban
3.1./
Bevételek:


Az egyesületünk bevételei ebben az évben adományokból tevődik össze. Az adományt
magánszemélyektől és vállalkozásoktól kaptunk.
Anyag jellegű ráfordítások legnagyobb tétele a kialakítás alatt álló ingatlan közös költsége.
Személyi jellegű ráfordítások
2021 évben az egyesület 2863 e Ft-ot fordított bérekre és járulékokra, ebből bérköltség 2415 e
Ft.


4. Jelentős tételek a mérlegben
Befektetett eszközökön belül jelentős a még nem aktivált beruházás 22600e Ft, amely a
székhelyül szolgáló ingatlan. A beköltözés és az aktiválás a jövő évben várható. A 2021. évre
terveztük, de sajnos a pandémia felborította a terveinket.
2021-ben egy telek kerül az egyesület tulajdonába, ahol a cél szerinti tevékenységünket
szeretnénk folytatni.
A hosszú lejáratú kölcsönök között szerepel az ingatlanok megszerzésére kapott kölcsön.
Rövid lejáratú kötelezettségeket az aktuális adófizetési kötelezettségek alkotják


Budapest, 2022.05.31